Obchodné podmienky

Zákony a predpisy: – zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru, vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Objednávka tovaru

Zoznam produktov v internetovom obchode www.doky.sk predstavuje katalóg bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých produktov. Dostupnosť bude vždy potvrdená na základe dopytu. Aby bola objednávka úspešná, kupujúci si vyberie žiadaný produkt, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a ďalej slúži na rezerváciu objednávaného produktu alebo produktov. Ceny produktov si môže kupujúci overiť pri jednotlivých položkách. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za objednávku vrátane poplatkov za poštovné a balné, a kupujúci bude vyzvaný k odsúhlaseniu predošlých krokov.

Zrušenie objednávky

Kupujúci aj predávajúci môže bez udania dôvodu zrušiť objednávku kupujúceho až po dohode s predávajúcim. V prípade, že zruší objednávku predávajúci, uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Zrušenie objednávky po okamžiku uzavretia kúpnej zmluvy je možné len po dohode predávajúceho a kupujúceho za vzájomne dojednaných podmienok.

Doručenie objednávaného tovaru

Pri zasielaní objednávaného tovaru poštou je potrebné potvrdenie objednávky predávajúcim. Záväzným potvrdením objednávky sa automaticky vygeneruje elektronické potvrdenie o prijatí objednávky v systéme predávajúceho. Taktiež si predávajúci potvrdzuje objednávku telefonicky, kde si predávajúci a kupujúci potvrdia obsah objednávky, druh produktov, počet kusov, cenu objednávky, cenu a spôsob prepravy ako aj termín doručenia. V momente potvrdenia je kúpna zmluva uzatvorená.

Doba dodania tovaru

Objednaný tovar bude dodaný v čo najkratšej dobe Slovenskou poštou 1. triedou, podľa jeho dostupnosti (do 1 až 2 pracovných dní) od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar sa považuje za doručený v momente keď je doručený na adresu, ktorú kupujúci zadal v objednávke.

Spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu na celom území Slovenskej republiky zaisťuje predávajúci. Náklady na dopravu sa menia podľa objednávaného množstva tovaru takto:

– Objednávka do 30€ , poštovné a balné, Slovenská pošta 1. trieda……….3,00 €

– Objednávka nad 30 € , poštovné a balné, Slovenská pošta 1. trieda………….0,00 €

V prípade že si kupujúci zvolí iný spôsob dopravy, je si vedomý, že jeho náklady na dopravu budú vyššie a budú započítane do ceny objednávky.

V súvislosti s adresou doručenia žiadame všetkých zákazníkov, aby v prípade doručenia objednaného tovaru napr. na adresu pracoviska, uviedli aj názov spoločnosti – zamestnávateľa. Je to z dôvodu zamedzenia problémov s doručením objednaného tovaru. Na základe predchádzajúceho, a to v prípade, ak zákazník síce uvedie adresu svojho pracoviska, no bez názvu pracoviska a objednaný tovar sa nám prostredníctvom Slovenskej pošty vráti s udaním dôvodu „adresát neznámy“, po opätovnom odoslaní objednávky poštou si budeme nárokovať poštovné v dvojnásobnej výške.

Spôsob platby ceny za tovar

Dobierka….. 1,00€

Platba na účet…..0,00€

Zásielka s objednaným tovarom obsahuje vždy príslušný daňový doklad.

Preberanie zásielky

Kupujúci je povinný si skontrolovať tovar hneď po jeho prevzatí. V prípade, že je tovar poškodený, kupujúci sa riadi inštrukciami v sekcii „Záruka a reklamácie“.

Komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim

Ďalšia komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim prebieha elektronickou poštou pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Osobný odber tovaru

V prípade, že si kupujúci želá osobný odber, musí upozorniť predávajúceho vopred. Osobný odber je možný v pondelok až piatok od 9:00 do 17:00, v sídle spoločnosti. Rezervovaný tovar je kupujúcemu rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od výzvy pre odber tovaru a po uhradení sumy za tovar na účet predávajúceho. V prípade osobného odberu v sídle spoločnosti sa považuje kúpna zmluva za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru kupujúcim.

Záruka a reklamácie

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Poškodenú zásielku je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní. Dodaný poškodený tovar alebo nekompletnú zásielku je potrebné reklamovať ihneď po zistení chyby – najlepšie telefonicky alebo e-mailom na adrese info@doky.sk. Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša kupujúci. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa už neúčtujú dopravné poplatky.

V prípade, že dodaný tovar nevyhovuje, môže sa do 7 dní odo dňa prevzatia bez udania dôvodu vrátiť a kupujúcemu sa do 15 dní uhradí plná cena výrobku. Podmienkou pre vrátenie peňazí je, že tovar nesmie byť mechanicky alebo inak poškodený a musí byť v pôvodnom neotvorenom balení. Predávajúci túto skutočnosť preverí až po prevzatí vrátenej zásielky a cenu tovaru uhradí prevodom na účet kupujúceho, alebo v hotovosti poštovou poukážkou na adresu kupujúceho. Predávajúci neuhradí cenu vráteného tovaru formou dobierky.

Reklamácie sa zasielajú na adresu uvedenú na www.doky.sk v sekcii Kontakt, resp. osobne. Je potrebné priložiť sprievodný list s údajmi objednávky (číslo objednávky, alebo faktúry) a uviesť, či si kupujúci želá tovar vymeniť alebo vrátiť peniaze (v tomto prípade treba uviesť aj číslo účtu, alebo adresu na ktorú má predávajúci peniaze zaslať).

Ochrana osobných údajov kupujúci

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. S osobnými údajmi sa bude narábať v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a ich poskytnutie je dobrovoľné. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti DOKY, s.r.o., na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas zasielania objednávky a na účel zasielania aktuálnych ponúk spoločnosti DOKY, s.r.o..

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky uverejní vhodným spôsobom na stránke www.doky.sk najmenej jeden mesiac pred ich uvedením do platnosti.